خواجه رشید الدین فضل اهلل وزیر اندیشمند ایلخانیان ربع رشیدی را بنیاد مینهد که در زمان خود عظیمترین مرکز علمی – فرهنگی به شمار میرودمقبره الشعرا تبریز و از آن همه مجد و عظمت اینک ویرانههایی از برجهای ربع رشیدی در میان محلهای باقی مانده است. این شهر د...جدیدترین نوشته ها