پل قاری: این پل در دوره قاجار ساخته شده و در آثار ملی به ثبت رسیده است.. شمسالعماره )استانداری فعلی( را به بخش شمالی شهر وصل میکند، با مصالح آجری و طاقهای هاللی شکل و سرستونهای کله قوچی بر روی میدان چایی )مهرانرود( ساخته شده و از جمله پرترددترین پلها...


کندوان: کندوان یکی از سه روستای صخرهای جهان است که این موجب جذابیت بینظیر آن شدهاست. معماری روستای کندوان و جاری بودن زندگی مردم در قالب بافت قدیمی آن یک استثنا در دنیا به حساب میآید. چرا که دیگر در ترکیه و آمریکا کسی در کاپادوکیه و داکوتا زندگی نمیک...


مسجد جامع: تاریخ ساخت مسجد جامع تبریز که در آخر بازار تبریز و ضلع جنوبی صحنن مدرسه طالبیه و مابین مساجد اسماعیل خال اوغلی و آلچاق مچید قرار گرفته است در دوره سلجوقی می باشد. در اثر زلزله چند طاق این مسجد شکست و فرو ریخت و بعداً بوسیله احدخان و پسر او...جدیدترین نوشته ها