پل قاری: این پل در دوره قاجار ساخته شده و در آثار ملی به ثبت رسیده است.. شمسالعماره )استانداری فعلی( را به بخش شمالی شهر وصل میکند، با مصالح آجری و طاقهای هاللی شکل و سرستونهای کله قوچی بر روی میدان چایی )مهرانرود( ساخته شده و از جمله پرترددترین پلها...جدیدترین نوشته ها