برای برداشت انگبین پوست دباغی شده گوسفند را زیر بته پهن می‌کنند و با یک چوبب سر کج (دگنک) به آن ضربه می‌زنند تا دانه‌های ارزن‌مانند از درخت جدا شود و بریزد. اینها گز ناخالص و با برگ و مواد دیگر مخلوط هستند که مواد ناخالص آن را غربال می‌کنند تا دانه‌...جدیدترین نوشته ها