امروزه سفر های خارجی یکی از متداول ترین سفر های مردم جهان به مقاصد مختلف گردشگری است. در این بین سفر های کاری، تجاری، دیپلماتیک و ... هم وجود دارد که در هر کشوری معمول است. اما هر سفر خارجی، ملزوماتی نیز دارد که بدون آن ها سفر غیر ممکن می شود. یکی از...



جدیدترین نوشته ها