لرستان سرزمینی با اداب و سنن و فرهنگ و رسومی دیرینه می توان گفت همچنان اصالت خویش را نگه داشته و شادی و جشن سرور خود را با نواختن موسیقی هی محلی حفظ کرده است و رقص و پای کوبی محلی همچنان برقرار است. اینجا لرستان مهد دلیر مردان غیوری است که لرهای آن ب...جدیدترین نوشته ها