عشایر همواره آداب و رسوم خود را حفظ کرده و لباسهای محلی بلند با رنگ ها و طیفف وسیع رنگها زیبایی چشم نوازی به لباسهای آنان داده میشود. چنانچه در مراسم عروسی سکه ها و پولهایی را با سنجاق به لباس عروس وصل میکنن تا یمن و مبارکی برای عروس به شمار آید. است...جدیدترین نوشته ها