بلوچستان در قدیم به دو قسمت «سرحد» شامل شهرستان های زاهدان و خاش و «مکران» شامل شهرستان های ایرانشهر و چابهار تشکیل شده بوده که گویش بلوچی در لهجه سر حدی کمی غلیظ تر از لهجه مکرانی است. طوایف کردی، کرم زهی و مرادزهی از طوایف بزرگ ساکن در ترکمنستان می...جدیدترین نوشته ها