ارگ علیشاه یکی از بناهای مهم و عظیم به جا مانده از دوره ایلخانی است و به وسیله تاج الدین علیشاه جیالن تبریزی، طی هشت سال و در فاصله سال های 204 تا 256 هجری قمری ساخته شد. البته ارک علیشاه برخی کاربردهای دیگر نیز در طول تاریخ داشته است. به هر حال امرو...جدیدترین نوشته ها