از سراشیبی که پایین بروید ، از دریایی از مزرعه چای های کاشته شده عبور خواهید کرد و به ارتفاعات کامرون در مالزی خواهید رسید.منطقه ای واقع در پهانگ   pahang، که در همان  لحظه اول متوجه تفاوت این مکان با  دیگر قسمت های مالزی خواهید شد.جدیدترین نوشته ها