استان کرمانشاه به دلیل آب و هوای متنوع در مناطق مختلف دارای سراب ها و چشمه های زیادی است . که باعث به وجود آمدن غارهای شگرف در این منطقه شده است از جمله غارهای پراو؛؛ غار قوری قلعه, غاردو اشکفت و....... استان کرمانشاه از جمله استان هایی است که برای ت...جدیدترین نوشته ها