درختان باغ را ۱۱ اصله درخت چنار و ۵۷۹ اصله درخت سرو تشکیل می‌دهند که بیشترر آنها 470-100 سال قدمت دارند. متأسفانه در 15 سال گذشته، به‌ویژه پس از سال ۱۳۸۶، مجموعه‌ای عوامل باعث بیماری و خشک شدن درختان شده‌اند. حمام فین در سال ۱۳۱۴ در فهرست آثار ملی ای...جدیدترین نوشته ها