جندق جندق در 3500 كیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع شده است. این روستا به دلیلل ویژگی‌های جغرافیایی به این اسم نام‌گذاری شده، زیرا جندق به معنای «حاشیه كویر و زمین صاف» است. با وجود بارندگی کم، جندق از محصولات كشاورزی بی‌بهره نیست. این منطقه هم بخش‌های...جدیدترین نوشته ها