در عبور از ریگ جن تجهیزاتتان باید کامل باشد. نقشه در این سفر بسیار الزامی است. اگرر تا به حال کویرنوردی نکردید، انتخاب ریگ جن انتخاب درستی برای شما نیست. سفر به این منطقه باید به صورت گروهی باشد و داشتن راهنمای محلی از دیگر الزامات سفر به ریگ جن است....جدیدترین نوشته ها