آن در این سال ها صورت گرفته است. با تمام این ها اگر یک جهانگرد اروپایی بخواهد به شرق مسافرت نماید از اروپا تا تهران بازار سر پوشیدهای به بزرگی و عظمت بازار تبریز مشاهده نخواهد نمود. از جهانگردان بنامی که بازار را در اعصار و قرون مختلف دیده و توصیف نم...جدیدترین نوشته ها