دسترسی به منطقه ریگ میش مست از چند طریق میسر است. یکی از طریق جاده معدن کوه گوگرد است (کوه گوگرد در شمال شرقی پارک ملی کویر و در جنوب روستای لاسگرد قرار دارد) که باید از رودخانه ورگی عبور کرده تا به ریگ میش مست رسید. راه دیگر جاده خاکی ریگ جن است که...


آرامگاه با یزید بسطامی از آثار تاریخی استان سمنان در شهر بسطام شاهرود است. این آرامگاه در مجموعه ای شامل یک مسجد و چند مزار و بنا واقع شده است. بیشترین قسمت آرامگاه بایزید بسطامی در دوره ایلخانیان ساخته شده است. بایزید بسطامی عارف قرن سوم هجری و از ب...جدیدترین نوشته ها