در این تاالر، فرشها و قالیهایی با قدمت 001 سال به نمایش گذاشته شدهاند. 05 تخته فرش موجود در این مجموعه مربوط به فرشهایی است که از زمان تاسیس عمارت شهرداری تبریز تا سال 0851 به دستور ارفعالملک جلیلی بافته شده و به اتمام رسیدهاست. موقعیت این بنا در خیا...


در زمان پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار، این خانه نوسازی و با نقاشی هایی تزیین شد. این خانه شامل یک ساختمان اصلی، بعنوان ساختمان قشالقی و یک ساختمان کوچک بعنوان ساختمان ییالقی است. مانند بسیاری از خانه های قدیمی ایرانی، این خانه دارای دو حیاط اندرونی و ب...جدیدترین نوشته ها