دیگر بخشهای این خانه بواسطه سالن به یکدیگر متصل شدهاند. این ساختمان با پنجرههای چوبی حکاکی شده، شیشه های رنگارنگ، آثار آجری و نقاشی ها آراسته شده است. اتاق اصلی شاهنشین این خانه جذابترین اتاق آن است. خانه حیدر زاده بازسازی شد و الان به عنوان مرکز اطل...جدیدترین نوشته ها