مراکش که با نام عربی مغرب نیز خوانده می شود یکی از کشورهای غرب آفریقا است. همچنین شهر سرخ یا حمرا نیز یکی دیگر از لقب های شهر مراکش واقع در این کشور است. نام کشور نیز از نام شهر مراکش گرفته شده است. این شهر مهم ترین شهر کشور مراکش می باشد. جالب است ب...جدیدترین نوشته ها