آبشار تنگه داستان: آبشار تنگه داستان در غرب مجن و در منطقه ی دشن تلی و اسپید خاک قرار دارد. این آبشار 12 متری در بین دو سنگ بزرگ و غول پیکر جاری است. فرم صخره های تنگه داستان بر زیبایی آبشار آن می افزاید. صدای آبشار و ذرات ریز آب که پراکنده می شوند ف...جدیدترین نوشته ها