کلمه تبریز را جغرافی نویسان عرب چون سمعانی و یاقوت حموی به »کسر تاء« و جغرافی نویسان ایرانی و ترک چون حمد اهلل مستوفی و کاتب چلبی به »فتح تاء« و مورخان رومی و ارمنی و روسی چون فاوست، آسولیک، وارطان و خانیکف به »فتح تاء« قلب »باء« به »واو« یعنی به صور...جدیدترین نوشته ها