دهستان تویه دروار در شهرستان دامغان و مرکز آن روستای دروار است. دیگر روستاهای تویه دروار: روستای قوشه(کاروانسرای قوشه در این روستا و مربوط به دوران صفوی است. این کاروانسرا اکنون به شکل ساختمانی متروک در کنار جاده است) روستای صح، روستای تویه، روستای د...جدیدترین نوشته ها