می توان ادعا کرد که وجود منابع غنی موجود در این منطقه ، این منطقه را تبدیل به سر سبز و خرم‌ترین مناطق کرده است . در واقع از قطب‌های کشاورزی در  شهرستان سراوان به شمار می رود. این روستا روز به روز در حال ترقی می باشد.به شما پیشنهاد می کنیم در گذر از...جدیدترین نوشته ها