کانادا با وسعتی حدود 9 میلیون کیلومتر مربع دومین کشور بزرگ جهان است که در شمال قاره آمریکای شمالی واقع شده است. با وجود اینکه وسعت این کشور بسیار زیاد است اما تنها حدود 35 میلیون نفر جمعیت دارد که علت آن این است که بیشتر نقاط این کشور قطبی است و امکا...



جدیدترین نوشته ها