مقبره الشعرا تبریز


 درباره مقبره الشعرا تبریز

مقبره الشعرا تبریز:: در خیابان ثقه االسالم و در ضلع شمالی بقعه سید حمزه واقع است. بنای یابود زیبایی با تأسیسات توریستی به نام مقبر الشعرا در این محل ایجاد گردیده که آرامگاه یکی از بزرگترین شاعران معاصر کشورمان )شهریار( در این محل قرار دارد. تندیس محمد حسین شهریار؛ مقبره الشعرا؛ تبریز در ماخذ و منابع، از مقبره الشعرا؛ تا قبل از قرن هشتم نامی برده نشده و قدیمی ترین تذکره فارسی، یعنی لباب االلباب محمد عوفی که ظاهرا در سنه 403 تالیف شده و شرح حال شاعران قرن ششم مانند خاقانی و ظهیر را که در مقبره الشعرا دفن شده اند، نگاشته است، نامی از مقبره الشعرا نبرده و از این روی، قدیمی ترین کتابی که نام مقبره الشعرای سرخاب را به صراحت دارد "نزهه القلوب" حمدهلل مستوفی است که در سال 261 ه. ق تالیف شده است. مقبره الشعرا؛ تبریز مقبره الشعرا قبال با نام های حظیره الشعرا، حظیره القضاه و قبرستان سرخاب، معروف و مشهور بوده اما متاسفانه گذشت روزگاران و مهم تر از آن حوادث طبیعی چون سیل و زلزله، شکل ظاهری آن را از بین برده و اثری از قبور این بزرگان بر جای نمانده است. لیکن در شهریور ماه 0821 هجری شمسی طرح یاد بود مقبره الشعرا طراحی شده و به تدریج ساخته شد که همکنون این مجموعه فرهنگی پذیرای میهمانان و گردشگران می باشد. در بازدید گروه آنوبانینی این مکان یکی از بهترین نقاط برای استقرار سایت اطالع رسانی جامع آذربایجان تشخیص داده شده که با مسئولین مربوط نیز گفتگو شد که امید است با راه اندازی آن گردشگری منطقه توسعه یافته و پشتیبانی هایی از توریستهای خارجی و گردشگران عالقه مند کشورمان صورت پذیرد.مقبره الشعرا تبریز

مقبره الشعرا تبریز

معروفترین آرمیدگان مقبره الشعرا به شرح زیر میباشند: اسدی طوسی، قطران تبریزی، مجیرالدین بیلقانی، خاقانی شیروانی، ظهیرالدین فارابی، شاپور نیشاپوری، شمس الدین سجاسی، ذوالفقار شروانی، همام تبریزی، مانی شیرازی، شکیبی تبریزی و سید محمد حسین شهریار. .در سال 403 لشکر مغول به پشت دروازه های تبریز میرسند، اما تدابیر شایان تقدیر بزرگان شهر تبریز را از حمله مغوالن مصون نگه میدارد و مردم تبریز با بذل مال شهر را از کشتار و ویرانی رها میسازند. البته این اتفاق سه بار تکرار می شود و در هر سه بار مردم متمول تبریز همان تدبیر را به کار میبندند تا این که در سال 483 هجری قمری مغول ها به سراسر آذربایجان مسلط میشوند و تبریز را پایتخت خود قرار می- دهند که در زمان غازان خان تبریز شکوه ویژهای مییابد. شنب غازان با ابهت تاریخیاش چشمها را خیره میسازد. خواجه رشید الدین فضل اهلل وزیر اندیشمند ایلخانیان ربع رشیدی را بنیاد مینهد که در زمان خود عظیمترین مرکز علمی – فرهنگی به شمار میرودمقبره الشعرا تبریز

و از آن همه مجد و عظمت اینک ویرانههایی از برجهای ربع رشیدی در میان محلهای باقی مانده است. این شهر در طول تاریخ دوره های طالیی متعددی را سپری ساخته است.

برای داشتن اطلاعاتی کامل از علت گردشگری آذربایجان شرقی لطفا به لینک داده  شده مراجعه نمایید
موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

جدیدترین نوشته ها