لرستان منطقه ای کوهستانی


معرفی لرستان منطقه ای کوهستانی

لرستان منطقه ای کوهستانی::کوهستاني بودن :

فشردگي كوهها و جهت ناهمواريها ، لرستان در ميان رشته كوههاي زاگرس واقع شده است
بنابراين پيش كوه و پس كوه بودن نقاط مختلف آن عناصر اقليمي به خصوص دما وبارش را
تحت تاثير قرار داده و سبب ايجاد تنوع آب وهواهاي محلي مختلف در استان شده است
بطوري كه تفاوت زيادي بين نواحي شمالي- جنوبي و شرقي و غربي در اين استان ديدهه مي
شود. از طرفي جهت ارتفاعات و ميزان ارتفاع نقش مهمي در تغيير ميزان و نوع بارشهاا دارد.
لذا باتوجه به شرايط كوهستاني و سردسير بودن مناطق شمالي آن مي توان در فصل
زمستان از شرايط آن براي انجام وزرش و تفريحات زمستاني حداكثر استفاده را نمود.
ميزان نزولات جوي و منابع آب و رودخانه ها:
جهت ناهمواريها در زاگرس موجب گرديده تا گسترش ونفوذ توده هاي هوايي مرطوب و
باران آور از درياي سياه و مديترانه در دره هاي زاگرس موثر واقع شده و بارش كافي را در
طي فصول مختلف سال داشته باشيم و ميزان نزولات جوي بر ذخاير آب هاي زيرزميني
افزوده است همچنين آبهاي سطحي و درياچه ها ،تالابها،آبشارها و
رودخانه هاي فصلي و دائمي زيادي را در اين منطقه پديد آورده است ،ازجمله اين رودخانه
ها ، رود سزار است كه از بهم پيوستن شاخه هاي زيادي بوجود آمده و به منطقهه خوزستان
وارد مي شود و رود دز را بوجود مي آورد .رود سيمره كه سرچشمه آن در كوهستانهاي
استان همدان،كرمانشاه و ايلام قرار دارد و در مسير خود گاماسياب و قره سو نيز ناميدهه مي
شود و در انتها رود كرخه را بوجود مي آورد.رود كشكان نيز ازبلنديهاي گرين سرچشمهه مي
گيرد وبه كرخه مي ريزد. درياچه گهر در ارتفاع 2400 متري از سطح دريا در دامنه
اشترانكوه واقع شده وبرخي علت وجودي اين درياچه را مسدود شدن مسير رود توسط
زمين لغره دانسته اند
ذخاير آب زير زميني كه در اثر نفوذ آب باران در رسوبات آبرفتي و مخازن سد آهكي
تشكيل شده اند همه و همه از عوامل جذب جمعيت در اين منطقه هستند كه تمام مواردد ياد
شده مي تواند باعث جذب گردشگر شوند. با توجه به موارد مطرح شده مي توان در جهت
توسعه زير ساختهاي گردشگري و پايگاههاي توريستي گام برداشت و شرايط را برايي جذب
طبيعت گران فراهم نمود.این منطقه به دلیل کوهستانی بودن شبهایی خنک در تابستان وو شبهایی سرد و یخبندان در زمستان را شاهد هستیم.کوههای همیشه پر برف این استان منطقه ای زیبا برای اسکی و بازیهای زمستانی است.

لرستان منطقه ای کوهستانی

شما عزیزان می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به تور لرستان به لینک داده  شده مراجعه نمایید و همچنین می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره عشایر لرستان به لینک داده شده مراجعه نمایید
موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

جدیدترین نوشته ها