ربع رشیدی آذربایجان شرقی


درباره ربع رشیدی آذربایجان شرقی

ربع رشیدی آذربایجان شرقی:: خواجه رشیدالدین همدانی ، زمان غازان خان ایلخانی به وزارت رسید. دوران وزارت او از حساسترین دورههای فرهنگی و سیاسی تاریخ ایران است. خواجه رشیدالدین برای ساماندهی، تمرکز و تداوم تحقیقات و فعالیتهای فرهنگی و علمی یک مجموعه بزرگ علمی، آموزشی و پژوهشی به نام »ربع رشیدی« تأسیس کرد. این مجموعه به صورت شهرکی علمی در حومه شهر تبریز ساخته شد. خواجه رشیدالدین در پایتخت ایلخانیان و در گذرگاه کاروان های خاور و باختر یکی از بزرگترین تأسیسات روزگار کهن را پدید آورد؛ شهری کوچک شامل کتابخانه، مدرسه، مسجد، دارالیتام، گرمابه، مهمانسرا، بیمارستان، مدارس عالی، پرورشگاه و کارگاههای صنعتی. او برای تأمین پشتوانه مالی برای اداره این مؤسسات بزرگ، دارایی زیادی را وقف »ربع رشیدی« کرد. این موقوفات عمدتاً در ایران قدیم، بخشهایی از عراق، افغانستان، گرجستان، والیت روم، آذربایجان و سوریه بودند.

وقف نامه ربع رشیدی: خواجه رشیدالدین برای ساماندهی اداره ربع رشیدی و موقوفات آن وقفنامهای تنظیم کرد. او در این وقفنامه دقیق و مستند درباره شیوه فعالیت های علمی، آموزشی، تشکیالت ربع، اوضاع فرهنگی آن عصر، ارزش خدمات خواجه در پیشبرد و توسعه امور فرهنگی و آموزشی و نکاتی درباره احوال خویش نوشته است.ربع رشیدی آذربایجان شرقی این نسخه به خط خود خواجه رشیدالدین همدانی و قسمتی از آن نیز به خط حاکم آن زمان تبریز است که فقط یک نسخه از آن در تمام جهان وجود دارد. بر اصالت این نسخه علما، دانشمندان و دیوانیان زیادی از جمله عالمه حلی گواهی دادهاند. وقفنامه ربع رشیدی نظم خاصی دارد که فهرست جامعی از موقوفات، هزینه ها و برنامه های اداری و مالی را تبیین میکند و به دلیل گستره وسیع موقوفات و ارزش والایی از اهمیت جهانی برخوردار است. این وقفنامه در دوره های گوناگون تاریخی الگوی تنظیم وقفنامه های معتبر بوده است. نسخه اصلی این وقفنامه بسیار قدیمی است و جنس کاغذ آن بسیار زیبا است و اکنون در کتابخانه مرکزی تبریز نگهداری و محافظت میشود. این نسخه تا در دست بازماندگان حاجی ذکاءالدوله سراجمیر، ساکن تبریز بود. انجمن آثار ملی در همان سال آن را از خانواده ذکاءالدوله خرید. پس از آن از روی این نسخه عکسبرداری شد و در هزار نسخه منتشر شد. نام اصلی این وقفنامه اوقفیه الرشیدیه بخط الواقف فی بیان شرایط امور الوقف و المصارف که با آب طال و به خط ثلث نوشته شده است. گفته میشود برای نگهداری این نسخه منحصر به فرد تمام شرایط الزم از جمله دوربین مدار بسته و حفاظت الکترومغناطیسی فراهم شده و درجه حرارت و رطوبت نسبی متناسب با نسخ خطی نیز در نظر گرفته شده است. وقفنامه ربع رشیدی خرداد در حافظه جهانی به ثبت رسید. اما ربع رشیدی پس از قتل خواجه رشیدالدین همدانی غارت و ویران شد. خرابه ها و بناهای نیمه ویران ربع رشیدی قرن یازدهم که اولیاء چلپی و شاردن در سفرنامه خود از آن یاد کرده اند، وجود داشته و اکنون نیز آثاری از آن دیده میشود

ربع رشیدی آذربایجان شرقی

 

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به جاذبه های تاریخی و مذهبی آذربایجان شرقی  لطفا به لینک داده شده مراجعه نمایید
موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

جدیدترین نوشته ها