تمدن تبریز


 درباره تمدن تبریز

تمدن تبریز ::اولیا چلبی کلمه »تبریز را به معنی ستمه دوکوچو« )ریزنده تف و تاب( و این نام را با آتشفشانی دیرین کوه سهند مربوط دانسته است. زنده یاد کارنگ در ادامه می افزاید: مورخان ارمنی هم اسم تبریز را »تورژ یا دورژ « محرّف عبارت »دَ، ی، ورژ« و به معنی انتقال گاه دانسته و نوشته اند: بانی تبریز خسرو ارشاکی )588 – 502 م( حکمران ارمنستان است که آن شهر را به یاد گرفتن انتقام »ارتبانوس« یا »اردوان« آخرین پادشاه پارتی ارز اردشیر بابکان بنیاد نهاده و نام آن را ) vrez – I – Da ) گذاشته است. مؤلف آثار باستانی آذربایجان با افسانه شمردن موارد ذکر شده می نویسد: قدیمی ترین ذکر نام تبریز را در کتیبه سارگن دوم پادشاه آشور خواهیم یافت، شرق شناس شهیر فقید والدیمیر مینورسکی می نویسد: » سارگن دوم در سال 206 قبل از میالد به قصد تصرف ممالک اورارتو سفری به شمال غربی ایران کرد. از ناحیه سلیمانیه کنونی ) واقع در کردستان عراق ( داخل کردستان مکری شد. از پارسوا Parsua ( پسوه کنونی ( و ساحل جنوبی دریاچه ارومیه گذشت. از سوی شرقی دریاچه به راه خود ادامه داد و پس از پشت سر گذاشتن » اوشکایا « ) اسکوی کنونی ( قلعه » تارومی « یا » تارونی « و » ترماکیس « را گشود. بعید نیست یکی از این دو کلمه نام قدیمی تبریز کنونی باشد. چنانچه در ابتدا اشاره شد پیشینه تبریز همواره در هاله ای از ابهام مستور بوده است و بنیاد و وجه تسمیه نامش گاهی افسانه ای، گاهی مغرضانه و گاهی نشأت گرفته از ظن ها وگمان ها می گردد. این که تبریز قبل از اسالم مکانی آباد و یا غیر آباد بوده است هنوز سند محکمه پسندی در میان نیست حتی در اوایل ظهور اسالم نیز در حمله اعراب به آذربایجان نامی از تبریز دیده نمی شود.تنها اشاره دقیق و مستند مربوط به زمان سلسله روادیان است که در زمان خالفت متوکل عباسی، رواد ازدی از اهالی یمن در آذربایجان به حکمرانی پرداخت و در زمان او و فرزندانش تبریز رو به آبادی نهاد و دور شهر را بارو کشیدند. از آن زمان به بعد تبریز با سپری ساختن وقایع تلخ و شیرین آوازه ای جهانی یافت. اوصافی که در طول تاریخ از تبریز شده است به اجمال چنین است: در قرن چهارم هجری یاقوت حموی تبریز را مشهورترین شهر آذربایجان می خواند. ابوحوقل در 842 و ابن مسکو یه در 650 و ناصر خسرو در 683 تبریز را بزرگترین و آبادترین شهر آذربایجان میخوانند.تمدن تبریز

تمدن تبریز

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به تاریخ تیریز و همچنین اطلاع از تور تبریز می توانید به لینک داده شده مراجعه  نمایید
موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

جدیدترین نوشته ها