تاریخ تبریز


 درباره تاریخ تبریز

تاریخ تبریز :: تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی است. در 64 درجه و 52 دقیقه طول شرقی و 83 درجه و دو دقیقه عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است، ارتفاع آن از سطح دریا 0861 متر میباشد. با وسعتی حدود 00311 کیلومتر در قلمرو میانی خطه آذربایجان و در قسمت شرقی شمال دریاچه ارومیه و 406 کیلومتری غرب تهران قرار دارد و در 021 کیلومتری جنوب جلفا، مرز ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفته است. جمعیت تبریز بیش از یک و نیم میلیون نفر میباشد. تبریز از سمت جنوب به رشته کوه منفرد همیشه پر برف سهند و از شمال شرقی به کوه سرخ فام عون علی )عینالی( محدود میشود. رودخانه آجی چای )تلخه رود( از قسمت شمال و شمال غرب تبریز میگذرد و بعد از طی مسافتی قابل توجه در دشت تبریز به دریاچه ارومیه مـیریزد و مهرانرود از میانه تبریز مـیگذرد که اکثراَ در فصــول مختلف سال بی آب است. پیشینه تبریز همواره در هالهای از ابهام مستور بوده و امروزش نیز حکایتگر غریب است. تاریخ تبریز در پیش از ظهور اسالم اسیر ظنها و گمانها و گاهی اغراضهاست و بعد از ظهور اسالم سیمای پر شکوهش نظر جهانیان را معطوف میسازد و در گستره وسیع حکومت اسالمی به » قبۀ االسالم « مشهور میشود. سپس در شاهراه ابریشم، شرق را با غرب پیوند میدهد و رونق اقتصادش به بنیان بازارها و کاروانسراهایی میانجامد که عظیمترین مکان مسقف پهنه گیتی میگردد و از این رو ـ رشک انگیز ـ دارای شکوه مندترین ابنیه اعصار و مترقیترین دانشگاه آن زمانها ـ ربع رشیدی ـ میشود. بنیاد شهر تبریز و وجه تسمیه نامش افسانهای را میماند، گاهی بوی اغراض شآذربایجان )آثار و ابنیه تاریخی شهرستان تبریز( در باب وجه تسمیه تبریز می نویسد: کلمه تبریز را جغرافی نویسان عرب چون سمعانی و یاقوت حموی به »کسر تاء« و جغرافی نویسان ایرانی و ترک چون حمد اهلل مستوفی و کاتب چلبی به »فتح تاء« و مورخان رومی و ارمنی و روسی چون فاوست، آسولیک، وارطان و خانیکف به »فتح تاء« قلب »باء« به »واو« یعنی به صورت »تورز Tavrez »و »تورژ Tavdrz« ،»تورش Tavres »یا »دَورژ Davrez »ذکر کرده اند. درباره بنا و وجه تسمیه شهر تبریز حمداهلل مستوفی و یاقوت حموی می نویسند: بنای تبریز از زیبده زنهارون الرشید است. وی به بیماری تب نوبه مبتال بوده، روزی چند در آن حوالی اقامت کرده، در اثر هوای لطیف و دل انگیز آنجا بیماری زیبده زایل شده، فرموده شهری در آن محل بنا کنند و نام آن را »تب ریز« بگذراند.

تاریخ تبریز

همچنین می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به جاذبه های گردشگری آذربایجان شرقی به لینک داده شده مراجعه نمایید
موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

جدیدترین نوشته ها