ارگ علیشاه


 درباره ارگ علیشاه

ارگ علیشاه یکی از بناهای مهم و عظیم به جا مانده از دوره ایلخانی است و به وسیله تاج الدین علیشاه جیالن تبریزی، طی هشت سال و در فاصله سال های 204 تا 256 هجری قمری ساخته شد. البته ارک علیشاه برخی کاربردهای دیگر نیز در طول تاریخ داشته است. به هر حال امروزه تنها بخشی از دیوارهای عظیم و محراب بسیار بلند شبستان جنوبی این مسجد بر جای مانده است که خود موید شکوه و آبادانی آن در گذشته است. دیوارهای موجود در حقیقت تشکیل دهنده ایوان طاق پوش و حمال طاقی استوانهای عظیمی بوده است که فضای به وجود آمده به عنوان شبستان و عنصر اصلی مسجد علیشاه به شمار میرفته است. ارک تبریز و محوطه باستانی آن در سال 0801 شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. موقعیت مکان این بنا در خیابان امام تقاطع خیابان فردوسی جنب مصالی تبریز میباشد. برج آتش نشانی ) . تبریز گذشته از آنچه ذکرش رفت، در امور بنیادی نیز همواره پیشگام بوده است و شاهد این مدعا قیامها وتحولهای فرهنگی، هنری و صنعتی است که شاهد آن بودهایم و هستیم. نقش بنیادی تبریز در نهضت تنباکو به استناد مدارک وجود حقانیت مبداء نهضت تنباکو از تبریز را به اثبات میرساند که در پی آن میرزای شیرازی فتوی معروف خود را صادر میکند و شرح واقعه به قلم پژوهشگر ارجمند آقا صمد سرداری نیا تحت عنوان »تبریز در نهضت تنباکو« به انجام رسیده است. قیام عظیم مشروطیت و نقش تبریز در اعطی مشروطه به مردم آن زمان امر مبرهنی است که حکایتگر دلیری مردان پوالدین ارادهای چون زنده یادان ستارخان سردار ملی، باقرخان ساالر ملی ثقۀ االسالم، شیخ محمدخیابانی، علی مسیو، حسینخان باغبان و ... است. بعد از قیام مشروطه و وقایع مختلف، تبریز پس از سپری ساختن سال های بحرانی51 الی 52 سال 0885 در نهضت ملی ساختن نفت یکی از ارکان حرکتهای آن زمان در سراسر کشور به شمار میرفت و گواه این ادعا، صفحه های حاکی شور و حال انقالبی مطبوعات تبریز در آن سال هاست و مالقات های شادروان سید اسماعیل پیمان با آیت ا... کاشانی و دکتر مصدق می باشد. در نهضت خرداد سال 0865 نیز بازاریان با بستند بازار و خطبی تبریز با ایراد سخنرانی های مهم و پخش شب نامه ها و حرکتهای اصیل انقالبی دین خود را ادا کردند و سرانجام در 56 بهمن سال 24 با حرکتی توفنده بنیاد شاهنشاهی 5211 ساله را به لرزه درآوردند و عظمت واقعه به قدری غیر منتظره و خارق العاده بود که رژیم شاهی را دچار سردرگمی ساخت و ساواک با تمامی ادعاهای پرطمطراق خود عاجزانه به تقال برخاست.

ارگ علیشاه

 
موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

مقاله های مرتبط

جدیدترین نوشته ها